EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (w PLN)20152014
Przychody ze sprzedaży ogółem17.316.14613.687.760
Zysk/strata ze sprzedaży2.998.0483.526.915
Zysk/strata na działalności operacyjnej-1.024.4211.102.165
EBITDA1.359.7682.980.324
Zysk brutto-1.178.5191.393.055
Zysk netto7.587.479670.613
Kapitał własny20.817.1233.587.703
Zobowiązania krótkoternimowe13.116.2568.116.788
Rozliczenia międzyokresowe161.176412.153
Aktywa Trwałe26.346.9139.447.084
Aktywa Obrotowe13.224.7424.589.621
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5.629.8474.818.277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9.993.330-5.648.554
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12.999.2522.015.634
Przepływy pieniężne netto razem8.635.7701.185.356
500 Internal Server Error
500 Internal Server Error

500 Internal Server Error

An internal error occurred.