STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Memorandum informacyjne

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone zostało w związku z Ofertą Publiczną 2.000.000 sztuk Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których emitentem jest VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka).

Akcje serii D oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) zwanej dalej Ustawą o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.

Treść niniejszego Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na podstawie art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy o Ofercie. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia.  

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.  

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum.  

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową (kliknij NIE AKCEPTUJĘ).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Memorandum oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa (kliknij AKCEPTUJĘ).